Về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương 

1

2

 

3

 

23

5

6

7