TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

( V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019 )