Tư vấn

Công ty có một đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình văn hoá hiện đại, cũng như tu bổ, tôn tạo và phục hồi các di tích lịch sử văn hoá, sáng tác và xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng và các sản phẩm mỹ thuật. Dưới đây là các công trình Chúng tôi đã thực hiện

Thiết kế - Thi công công trình

Công ty có một đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình văn hoá hiện đại, cũng như tu bổ, tôn tạo và phục hồi các di tích lịch sử văn hoá, sáng tác và xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng và các sản phẩm mỹ thuật. Dưới đây là các công trình Chúng tôi đã thực hiện

Sáng tác - Thi công công trình mỹ thuật

Công ty có một đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình văn hoá hiện đại, cũng như tu bổ, tôn tạo và phục hồi các di tích lịch sử văn hoá, sáng tác và xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng và các sản phẩm mỹ thuật. Dưới đây là các công trình Chúng tôi đã thực hiện

Xuất khẩu lao động

Công ty có một đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình văn hoá hiện đại, cũng như tu bổ, tôn tạo và phục hồi các di tích lịch sử văn hoá, sáng tác và xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng và các sản phẩm mỹ thuật. Dưới đây là các công trình Chúng tôi đã thực hiện

Sản xuất kinh doanh

Công ty có một đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình văn hoá hiện đại, cũng như tu bổ, tôn tạo và phục hồi các di tích lịch sử văn hoá, sáng tác và xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng và các sản phẩm mỹ thuật. Dưới đây là các công trình Chúng tôi đã thực hiện